Reklāma portālā

Par projektu Reklāma
portālā
Reklāma
avīzē un
pielikumos
Kontakti

Vesti.lv pieder SIA "Media Nams Vesti" un tas ir informatīvs ziņu portāls, kas operatīvi informē lasītāju par galvenajiem notikumiem Latvijā un pasaulē. Piedāvajot jaunāko ieskatu Latvijas un pasaules politikā, ekonomikā, sportā, kultūrā un šovbiznesā. 

Portāls cieši sadarbojas ar avīzes "Сегодня" un žurnāla "Люблю" redakciju, piedāvājot tā apmeklētajiem iespēju lasīt galvenos un interesantākos drukāto izdevumu materiālus.

Portāls www.vesti.lv ir izveidots ņemot vērā visas mūsdienu informatīvo resursu prasības. Materiāli tiek piedāvāti ne tikai tradicionālajā drukas formātā, bet arī foto, audio un video formātā. Jaunākās ziņas, speciālistu komentāri, ekspertu blogi, Latvijas rīta laikrakstu preses apskati, fotogalerijas, video sižeti, aptaujas, tas viss palīdz lasītājam izvērtēt esošās dienas notikumus un to, kas katram no viņiem ir svarīgākais.

 

 

Portāls interneta vidē ir nepilnu gadu - šajā īsajā laikā ātri kļuvis par vienu no lasītākajiem krievu auditorijas ziņu portāliem. 

Pēc Gemius datiem portāls ir otrs lasītākais krievu auditorijas ziņu portāls.

 


 

 

 

www.vesti.lv - straujāk augošākais portāls Latvijā. 

 

 

Portālā ir 185 549 real users (Gemius novembra dati).

 

 

Portāla Vesti.lv redaktori nebaidās rakstīt par notikumiem, par kuriem citi klusē! 

 

 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV